betűméret

További tudnivalók

Általában milyen dokumentumok szükségesek egy pályázat beadásához?
  • Jogi státusz igazolása: - cégkivonat vagy társasági szerződés
  • A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta (másolat vagy eredeti)
  • Igazolás az önrész rendelkezésre állásáról: bankszámlakivonat(ok) (másolat)
  • Jóváhagyott éves beszámoló / mérleg (általában eredeti példány)
  • Árajánlat(ok) (eredeti)
Fogalomtár
4GL rendszer (Fourth Generation Language): olyan alkalmazás,.eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással.
Advanced user-ek száma (mértékegysége db): A pályázati célban megjelölt tevékenység(ek)re bevezetendő rendszer használatához, működtetéséhez szükséges, azon tényleges felhasználók száma (adminisztratív, karbantartó, lekérdező és elemző /analyzer/, professional), amelyek jogosultsága bővebb, mint az alkalmazással vásárolandó legkisebb jogosultságú user-ek, vagyis a normál user-ek jogosultsága.
Aktív ügyfelek száma (mértékegysége db): A pályázati célban megjelölt tevékenység(ek)re bevezetendő rendszert használó, a projekt befejezését követő első üzleti év végén a vállalat nyilvántartásában levő, egyedi azonosítóval nyilvántartandó – tervezett – ügyfelek száma (pl.: B2B, B2C stb).
Alkalmazásfelhasználó: Azon (normál vagy advance) felhasználó, amely az Integrált Vállalatirányítási Rendszer (ERP) 1 modulját, vagy más (nem ERP) támogatható alkalmazást használhat. Fiktív adat, nem egyezik meg a piacon használt felhasználói és licence kategóriákkal. Az alkalmazásfelhasználók száma nem (feltétlenül) azonos a megvásárolt licencek számával, pl. ha valamely pályázó egy ERP rendszerből 10 licencet vesz és 3 modult vezet be: az alkalmazásfelhasználók száma 3X10=30, függetlenül attól, hogy hány modult használ ténylegesen.
 
Alkalmazásfelhasználók száma = (új) ERP userek/licencek száma X bevezetendő ERP modulok száma + ΣNem ERP alkalmazások (2-13. célterület) usereinek száma.
 
Eltérő számú ERP modul felhasználó esetén azok számtani átlagát kell megadni ERP usernek.
Átlagos statisztikai állományi létszám (mindenkori KSH fogalom meghatározás alapján): A munkaügy-statisztikai adatgyűjtéseken általában az átlagos állományi létszámot kell jelenteni, ami a munkavállalók (alkalmazásban állók, további munkaviszonyban állók, egyéni vállalkozó és nem fizetett segítő családtagja) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak csak egy részére esett. (Az átlagos állományi létszámnak a napi létszámnyilvántartáson alapuló számítása helyett a KSH a 20-nál kevesebb főt foglalkoztató ún. kisszervezetek esetében ettől eltérő módszer alkalmazását is engedélyezheti, pl. az átlagszámítás a havi nyitó és záró létszámból is történhet.) Az átlagos állományi létszám számításánál, mely a kérdőívek tagolásának megfelelően a részletezett csoportok szerint történik, valamennyi munkavállalót, a munkaidő hosszától függetlenül, egy főnek kell tekinteni. (1997.12.31-ig a foglalkoztatott nyugdíjasok létszámának meghatározása a tényleges létszámnak a teljesített munkaórák figyelembevételével, teljes munkaidősre való átszámítással történt.)
 
Best Available Technology (BAT): legjobb elérhető technológia.
BPR (Business Process Reenginering, Üzleti Folyamatok Újraszervezése): az üzleti folyamatok újratervezése, vállalati folyamatok újraformálása.
 
Business-to-Business (B2B) kapcsolat: Az értéklánc közbenső tagjai között fennálló üzleti kapcsolat, folyamat.
 
B2B internet platform: olyan üzleti alkalmazás, amelynek célja, hogy ösztönözze elsődlegesen a vállalatok közötti új üzleti kapcsolatok kialakítását, vagy a meglevő – nem elektronikus – kapcsolatok informatikai támogatását.
 
Barnamezős terület:
Barnamezős területnek tekinthető, az a terület, amely:
• ipari eredetű, ipari területnek minősülő telephely, melyből a korábban termelésre vagy szolgáltatásra használt terület legalább 50%-a jelenleg nincs használatban, vagy
• az adott település településrendezési tervében különleges területnek minősített katonai eredetű, használaton kívüli, egykori honvédségi terület, vagy
• mezőgazdasági eredetű használaton kívüli állattartó telep, volt major.
 
Bruttó hozzáadott érték növekedés a program hatására:
A támogatott vállalat által előállított bruttó hozzáadott érték, kedvezményezetti adatszolgáltatás alapján. A BHÉ változásának számítása a kedvezményezettek által közölt bázis- és tényértékek alapján számítandó; a projekt fenntartási időszakban.
Business-to-Consumer (B2C) kapcsolat: az elektronikus kereskedelem azon típusa, melyben az üzleti szereplő által megcélzott fél a fogyasztó. Ennek segítségével közvetlenebb kapcsolat alakítható ki a vásárlóval; a kereskedő teljesebb tájékoztatást nyújthat.
Cégszerű aláírás: A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.
 
Célterület: bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. új gép beszerzése és használt gép beszerzése). Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenység-típusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál.
 
Consumer-to-Consumer (C2C) kapcsolat: az elektronikus kereskedelem azon típusa, melynek segítségével a fogyasztók közvetlen tranzakciókat bonyolítanak le más fogyasztókkal.
 
Customer Relationship Management (CRM): az ügyfél igényeit középpontba helyező vállalati filozófia informatikai eszközökkel (integrált, értékesítést támogató, marketing automatizáló és ügyfélszolgálati információs rendszerrel) való támogatása.
 
Csoportmunka rendszerek (Groupware): A csoportmunka alkalmazások azon emberek csoportját támogatják, akik megosztanak egy közös feladatot vagy elérni kívánt célt, és együttműködnek annak megoldásán. Ezek az alkalmazások a csoport számára olyan lehetőséget nyújtanak, hogy az ötleteiket, gondolataikat és erőforrásaikat megosszák a kapcsolódáshoz használt számítógépes hálózaton keresztül.
 
Döntéstámogató rendszer (DSS): modellező szoftverek, amelyek képesek elemezni és/vagy szimulálni a vizsgált terület működését. A döntéshozatal folyamán használható számítógépes alkalmazások neve, amelyek a strukturált és kevésbé strukturált feladatok megoldásához is segítséget nyújtanak a beépített döntési szabályok és modellek felhasználásával. E szabályokat és modelleket a felhasználó is módosíthatja vagy bővítheti.
 
EDI (Electronic Data Interchange, Elektronikus adatcsere): két szervezet vagy szervezeti egység számítógép rendszere közötti szabványos formátumú adatcsere.
 
Elbírálásból való kizárás: az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében.
Elektronikus aláírás: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerinti fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás.
Elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmat növelő tartalom: olyan elektronikus úton megjelenített tartalom, amely a vállalat elektronikus kereskedelmi szolgáltatásához közvetlenül kapcsolódik, és alkalmas arra, hogy a fogyasztók vagy üzleti partnerek e-kereskedelmi formába vetett bizalmát fokozza (pl. tájékoztató anyagok, demo-k).
Elektronikus fizetés: olyan elektronikus úton megvalósuló készpénz-kímélő fizetési mód, amely elektronikus úton bonyolított tranzakcióhoz kapcsolódik és nem igényli a fizető személyes jelenlétét.
Elektronikus iratkezelési rendszerek: ezen alkalmazások a különböző iratokra, dokumentációkra vonatkozó iktatási folyamat lépéseit (nyilvántartás, kezelés, nyomon követés, archiválás, …) támogatják.
Elektronikus piactér: olyan üzleti alkalmazás, melynek révén elsődlegesen a vállalkozásoknak lehetősége nyílik az alap- és/vagy támogató tevékenységeikhez szükséges eszközök, anyagok, szolgáltatások elektronikus úton történő beszerzésére, illetve értékesítésére, beleértve az elektronikus kereskedéssel, beszerzéssel kapcsolatban felmerülő logisztikai, pénzügyi és egyéb adminisztrációs feladatok ellátását is.
 
Eljárásrend: eljárásrend alatt jelen összefüggésben a GOP IH-nak és a Közreműködő Szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük.
 
Ellenőrzési hatóság: az Irányító Hatóságtól és az igazoló hatóságtól független szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének ellenőrzéséért felel.
 
Felhatalmazó levél: a pályázó részéről a számlavezető pénzintézetéhez intézett olyan nyilatkozat, amelyben a pályázó a pénzintézetet felhatalmazza arra, hogy a Támogatási Szerződés nem-teljesítése vagy hibás teljesítése esetén a Támogató azonnali beszedési megbízás útján történő igényérvényesítését teljesítse.
 
Franchise rendszergazda: a franchise-jogok tulajdonosa, aki a franchise működési kézikönyvben és a franchise-szerződésben dokumentált, a franchise-szerződés tárgyát képező jogi, gazdasági ismeretek és tapasztalatok rendezett összességét, a franchise-rendszert kialakítja, fejleszti és működteti. A franchise-szerződésben átadóként szereplő fél.
 
Franchise mesterlicenc tulajdonos (mester-franchise vállalkozás): egy meghatározott földrajzi területre érvényes, továbbadási jogosítványt is tartalmazó, a rendszergazdától vagy egy franchise-vállalkozástól származó mesterlicenc vevője.
 
Gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat.
 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) – az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó programozási dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá a 2007-2013 közötti időszak vonatkozásában.
 
Hiánypótlás: valamennyi melléklet hiánypótolható, a hiánypótlás csak egy alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.
 
Igazoló Hatóság: A tagállam által a kifizetési kérelmek összeállítására, és benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt szervezet. Az Igazoló Hatóság Magyarországon - minden Operatív Program vonatkozásában - a Pénzügyminisztérium.
 
Igénymentesség: A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlannak igénymentesnek kell lennie. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 16. és 17. §-ai alapján a fejlesztés helyéül szolgáló ingatlannal kapcsolatban igénynek minősül különösen:
• elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, kivéve,
- ha az elővásárlási, vételi jog az ingatlant terhelő jelzálogjoghoz kapcsolódik
- ha a pályázó olyan visszavásárlási joggal terhelt ingatlanon kívánja megvalósítani a projektet, amelynek tulajdonjogát települési önkormányzat beépítési, fejlesztési kötelezettséggel ruházta át a pályázó részére és ennek biztosítására kötötte ki visszavásárlási jogát;
• végrehajtási jog;
• a tulajdonossal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás;
• bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás;
• bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás, kivéve, ha a fejlesztéssel létrehozandó épületre az építésügyi korlátozás nem vonatkozik;
• kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye, kivéve, ha a fejlesztéssel kapcsolatos telekterület bővítését célozza;
• árverés, nyilvános pályázat kitűzésének ténye;
• zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés;
• tulajdonjog fenntartással történő eladás;
• az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye;
• jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.
Támogatás által indukált beruházások nagysága: A magánberuházás a projekt összköltség és az összes állami támogatás különbsége, beleértve a tartós forgóeszköz beruházást és a támogatott területre betelepülő vállalkozások által a támogatott területen végrehajtott beruházásokat is.
Ipari terület: Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint ipari területnek; kereskedelmi, szolgáltató területnek; gazdasági területnek; és a nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületnek minősülő terület.
 
Integrált vállalatirányítási rendszer (ERP): Olyan komplex szoftvermegoldás, amely egységes rendszerbe integrálja a vállalat üzleti tevékenységéhez szükséges erőforrások (emberi, pénzügyi, fizikai és információs) tervezését, szervezését, vezetését illetve irányítását.
 
Interoperabilitás: A vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a vállalatközi rendszerek együttműködési képességét biztosító informatikai megoldás, amely megteremti a szabványos kapcsolatot és adatcserét a két rendszer között.
 
Intranet (belső portál): Olyan internet technológiát (TCP/IP protokoll) használó belső információs hálózat, amelynek tartalmát csak a helyi hálózatra kapcsolt számítógépek érhetik el. Az internetes tartalmakkal ellentétben a hozzáférés csak egy zárt felhasználói kör számára adott. (Tipikus alkalmazási területe: vállalatok, intézmények belső információs hálózatai.)
 
Irányító Hatóság (IH): a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti egysége, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív program(ok) stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének biztosítása.
 
Kedvezményezett: a Támogatási Szerződést aláíró pályázó, vagyis a támogatásban részesült pályázó, akivel a Támogató Támogatási Szerződést köt.
 
Kis- és középvállalkozás (KKV): A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ában meghatározottak szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások.
 
Konkurens user (mértékegysége db): azon user-ek (a normál és/vagy advanced user) száma, amelyek egy időpillanatban végezhetnek műveleteket az éles üzemben működő rendszerben és ez még a rendszer működőképességét nem veszélyezteti. Maximális értéke a normál és advanced user-ek együttes száma lehet.
 
A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott telephely nagysága:
A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott telephely nagysága, kedvezményezetti adatszolgáltatás alapján. Az indikátor alatt az infrastruktúra korszerűsítés alá vont telephely teljes nagysága értendő, ha-ban kifejezve.
 
A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe:
A projekt keretében korszerűsített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény alapterülete.
 
Közreműködő Szervezet (KSz): az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre.
 
A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe:
A projekt keretében épített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény alapterülete.
 
Meglévő üzleti partnerei (mértékegysége db): a pályázat beadásának pillanatában meglévő, a pályázó manuális vagy elektronikus nyilvántartásában szereplő üzleti partnerek száma (pl. vevő, szállító, stb. együttesen). (Az alvállalkozói üzleti partnereinek száma nem értendő bele.)
 
Megtartott munkahelyek száma: A támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma.
 
Munkahely megőrzése: az átlagos statisztikai létszáma projekt megvalósítás és fenntartás időszakában nem csökken a támogatási szarződésben megállapított bázisérték alá.
 
Melléklet: a pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentum.
 
Merevlemez (HDD – Hard Disk Drive vagy winchester): olyan, az adatokat digitálisan kódolt formában mágneses felületen tárolni képes eszköz, amely a tárolt információk megőrzését elektromos csatlakozás nélkül is képes biztosítani. Napjaink egyik legfontosabb adattárolója. Ezen a mágneses elven működő háttértárolón tárolják a mai számítógépekben az adatok/információk többségét.
 
Munkafolyamat-irányítási rendszerek: olyan számítógépes alkalmazás, amely részben vagy teljesen biztosítja az irányított üzleti folyamatok automatikus működését, miközben dokumentumok, információk vagy feladatok áramlanak az egyik résztvevőtől a másikig bizonyos eljárási szabályok szerinti művelet elvégzése céljából.
 
Nehéz helyzetben lévő vállalkozás a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint a következő:
-  az a társaság, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét,
- korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
- olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
- ha megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás külön jogszabályban foglalt kritériumainak,
- ha fizetésképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárást indítottak ellene.
Normál user-ek száma (mértékegysége db): A pályázati célban megjelölt tevékenység(ek)re bevezetendő rendszer használatához, működtetéséhez szükséges, azon tényleges felhasználók száma, amelyek a legkisebb jogosultsággal rendelkeznek (ami nem advanced user).
On-line (elektronikus) értékesítés: azon tranzakciók (és az azokból származó árbevétel) összessége, amelyeknél a vevő és az eladó között a szerződés létrejötte, illetve a megrendelés az elektronikus értékesítés céljára bevezetett informatikai megoldáson, rendszeren keresztül valósul meg. Nem tekinthető online értékesítésnek például a csak e-mailen érkezett megrendelés, illetve az abból származó árbevétel.
 
On-line ügyfélszolgálat: a világhálón elérhető, a fogyasztói/igénybe vevői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, a fogyasztók tájékoztatására alkalmas szolgáltatás, amely:
– strukturáltan, a fogyasztók/igénybe vevők számára könnyen érthető módon nyújt tájékoztatást a vonatkozó jogszabályokban rögzített, a szolgáltatókra vonatkozó fogyasztóvédelmi és adatszolgáltatási előírásoknak megfelelő tartalommal;
– legalább információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján fogadni képes a bejelentéseket, panaszokat; és
– világos tájékoztatást nyújt a fogyasztók/igénybe vevők számára arról, hogy a bejelentéseket, panaszokat mennyi idő alatt vizsgálják ki, a vizsgálat eredményéről mennyi időn belül és milyen módon küldenek értesítést, valamint hogy a fogyasztók/igénybe vevők részére milyen egyéb vitarendezési módok állnak rendelkezésre (pl. fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, alternatív vitarendezési módok).
 
Operatív program: az ÚMFT végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése alapján az Európai Bizottság hagy jóvá.
 
Pályázat: a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (Projekt adatlap, mellékletek, CD lemez), amelyek alapját képezik a pályázó, illetve a projekt bírálatának.
 
Pályázati felhívás és útmutató: A támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó dokumentum.
 
Partner és kapcsolt vállalkozás a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján:
(2) „Partnervállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásnak, és amelyek között a következő kapcsolat áll fenn: egy vállalkozás (fölérendelt vállalkozás) egyedül vagy a (3) bekezdés szerinti egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás (alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25 %-ával rendelkezik.
 
Mindazonáltal egy vállalkozás még abban az esetben is függetlennek tekinthető, tehát nem rendelkezik partnervállalkozásokkal, ha a következő beruházók ezt a 25 %-os határértéket elérik vagy meghaladják, feltéve, hogy azok – egyénileg vagy közösen – az érintett vállalkozásnak nem a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásai:
a) nyilvános befektetési vállalatok, vállalkozásitőke-társaságok, rendszeres vállalkozásitőke-befektetési tevékenységet végző egyének vagy egyének csoportja, akik tőzsdén nem jegyzett társaságokba fektetnek bele saját tőkét (üzleti angyalok),
feltéve hogy ezen üzleti angyalok által eszközölt összes beruházás ugyanabban a vállalkozásban kevesebb mint 1 250 000 euró,
b) egyetemek vagy nonprofit kutatóközpontok,
c) intézményi befektetők, ideértve a regionális fejlesztési alapokat,
d) kevesebb, mint 10 millió euró költségvetéssel rendelkező és kevesebb, mint 5 000 lakost képviselő független helyi hatóságok.
 
(3) „Kapcsolt vállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll:
a) a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy másik vállalkozásban,
b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,
c) a vállalkozás jogosult valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás gyakorolására e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően,
d) a vállalkozás, amely valamely másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül irányítja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségét.
 
Feltételezni kell, hogy nem áll fenn meghatározó befolyás, ha a (2) bekezdés második albekezdésében felsorolt befektetők közvetlenül vagy közvetve nem vesznek részt az érintett vállalkozás irányításában, a részvényesként őket megillető jogok sérelme nélkül.
 
Azon vállalkozás vagy a (2) bekezdésben említett bármely befektető, amely egy vagy több másik vállalkozáson keresztül az első albekezdésben leírt kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő.
 
Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes személyek csoportján keresztül e kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy részét ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon végzi.
 
Szomszédos piac egy termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el.
 
Permentes ingatlan: az ingatlan nem áll peres eljárás alatt.
 
PKI (Public Key Infrastructure — Nyilvános Kulcsú Infrastruktúra): Az alkalmazások, szolgáltatások, kommunikációs eszközök, szabályzatok, eljárások nyílt rendszereken keresztüli biztonságos kommunikációt lehetővé tevő összessége. Segítségével többek között megvalósítható az elektronikus aláírás, amely az elektronikus kereskedelmi megoldások egyik biztonsági alappillére.
 
 Projekt:
a) egy önálló fejlesztés, vagy
b) több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál nem nagyobb összköltségű fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap (közvetett támogatás), vagy
c) hasonló célú fejlesztések megvalósulását célzó hitel, tőke vagy garancia alap (pénzügyi alap).
 
Projekt adatlap: e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. A Projekt adatlap kitöltése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
 
Projekt előrehaladási jelentés: a kedvezményezett rendszeres beszámolója a Közreműködő Szervezet felé a támogatott projekt megvalósulásáról.
 
Projekt fajlagos (egy alkalmazásfelhasználóra vetített) beruházási költsége: = Projekt összes elszámolható költsége / Alkalmazásfelhasználók száma
 
Projekt fajlagos (egy alkalmazásfelhasználóra vetített) szoftverköltsége: = Projekt összes elszámolható szoftverköltsége / Alkalmazásfelhasználók száma
 
Projekt fenntartási jelentés: a kedvezményezettnek a pénzügyi beszámoló jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a Közreműködő Szervezet felé.
 
Raktárkészlet valós idejű on-line megjelenítése: a raktárkészletnek a termék értékesítési folyamat automatizált figyelemmel kísérésével (frissítésével) megvalósuló on-line megjelenítése oly módon, hogy a fogyasztók valós időben kapnak tájékoztatást a megrendelhető, megvásárolható termékek aktuális köréről, mennyiségéről, áráról, stb.
 
Relációs adatbázis rendszer (Relational DataBase Management System, RDBMS): Olyan adatbázis rendszer, ahol az adatbázis kezelő az adatok relációs modelljét támogatja. A relációs adatbázisokban az adatokat kétdimenziós táblákban tárolják. A táblák a logikailag összetartozó adatok sorokból és oszlopokból álló elrendezése (kapcsolatok). Az adatbázist alkotó egyedek a táblázat soraiban, az egyedtulajdonságok pedig az oszlopaiban találhatók. A relációs adatmodellben az egyedek közötti kapcsolat az adatértékeken (kulcsokon) keresztül valósul meg.
 
RFID (Radio Frequency IDentification): automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt rádiófrekvenciás technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és eszközök segítségével.
 
Robosztus informatikai struktúra: komplex, stabil, sérthetetlen, adatvédelmi szempontból védett informatikai struktúra, rendszer.
 
Skálázhatóság: lehetőség a rendszer felhasználói (user) számának bővítésére.
 
Strukturált jogosultságkezelés: erőforrások (emberi, pénzügyi, fizikai és információs) elérhetőségének lehetővé tétele egy felhasználó vagy alkalmazás által személyre (ill. alkalmazásra) szabottan.
 
Szálláshelyfejlesztés: Szálláshelyfejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „12 NEM LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül, valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótáborok, üdülő- és pihenőotthonok, egyéb, nyaralóknak készült máshova nem sorolt
 
Szállítóeszköz (transport equipment): emberek és tárgyak szállítására szolgáló berendezések. Ide kell sorolni például azokat a termékeket, amelyek eltérnek a CPA (1) DM alfejezetében szereplő alkatrészektől, az olyan szállítóeszközöket, mint a gépjárművek, a vontatók és nyerges pótkocsik, a vasúti és villamosvasúti mozdonyok és a vasúti kocsik, valamint a repülőgépek és űrhajók, motorkerékpárok, kerékpárok stb. (Az „EURÓPAI SZÁMLÁK RENDSZERE – ESA 1995” című 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet 7.1. melléklet „Az egyes eszközkategóriák meghatározása” fejezet szerint.)
 
Tartalommenedzsment rendszer (Content Management System, CMS): olyan internet technológia alapú alkalmazás, amely segítségével a felhasználó képes egyszerű módon létrehozni, szerkeszteni, és törölni a hozzárendelt adatokban és információkban.
 
Távmunka rendszer: olyan alkalmazás, mely támogatja a munkavégzésnek azt a formáját, amikor a munkavállaló nem a hagyományos munkahelyen, hanem attól távol végzi el rendszeresen a napi munkáját, melynek eredményét az info-kommunikáció technológiák alkalmazásával juttatja el munkaadójához.
 
Telephely: a cég - székhelyétől különböző helyen lévő - telephelye a tevékenység gyakorlásának helye (2006. évi V. tv.).
 
Teremtett munkahelyek száma: A támogatás hatására a kedvezményezetteknél létrejött (teremtett) új munkahelyek száma.
 
Teremtett munkahelyek száma – nők: A támogatás hatására a kedvezményezetteknél létrejött (teremtett) új munkahelyeken foglalkoztatott nők száma.
 
Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek:
A támogatás hatására a kedvezményezetteknél létrejött (teremtett) új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma, kivéve a nők hátrányos helyzetű csoportba tartozókat.
 
Hátrányos helyzetű csoportok (kivéve nők):
1. megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember,
2. roma,
3. hajléktalan,
4. rendszeres szociális segélyben részesülő,
5. a gyermekét egyedül nevelő,
6. alacsony iskolai végzettséggel rendelkező (max. 8 általános),
7. gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatal,
8. börtönből szabaduló,
9. szenvedélybeteg
 
Térinformatikai és földrajzi információs rendszerek (Geographical Information Systems, GIS): helyhez kötött információk gyűjtésére, kezelésére, elemzésére és megjelenítésére szolgálnak. Az információk elemzésében fontos szerepet játszik a térbeliség, megjelenítésben pedig a képi jelleg.
 
Termékkatalógusban levő cikkek száma (mértékegysége db): A pályázat beadásának pillanatában a vállalat termékkatalógusában (értsd: létező nyilvántartásában) meglevő, egyedi azonosítóval nyilvántartott cikkek száma.
 
Tervezett cikkek száma az e-termékkatalógusában (mértékegysége db): A pályázat során projekt formájában megvalósított rendszer/alkalmazás éles indulását követő első üzleti év végén a vállalatnak ebben a rendszerben levő elektronikus termékkatalógusában található, egyedi azonosítóval nyilvántartott cikkek – tervezett – száma.
 
Tudásmenedzsment rendszerek (Knowledge Management System, KMS): Részben strukturálatlan és strukturálatlan információhalmazból szervezeti tudás kialakítását támogató informatikai eszközrendszer, mely lehetővé teszi az adott szervezeten belül felhalmozódott tudásvagyon összegyűjtését, feldolgozását, tárolását és a szervezet mindenkori igényeinek megfelelő újraelosztását.
 
Turisztikai attrakció: Turisztikai vonzerő vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatás gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyek hozzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez.
 
Új gép: amely használatban még nem volt, és a géppel nem folytattak üzemszerű gyártási és szolgáltatási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell feltétlenül a pályázat benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet a pályázat szempontjából új, ha a gyártó vagy forgalmazó raktárából szállítják. Az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év.)
 
Új Magyarország Fejlesztési Terv: helyzetelemzést, stratégiát, a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet a Magyar Köztársaság készít az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően, a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére, a kiemelt szükségletekre figyelemmel.
 
Üzleti intelligencia rendszer (Business Intelligence, BI): olyan alkalmazás, amely képes különálló területekről, rendszerekből, adatforrásokból származó adatokat összekapcsolni, a közöttük lévő kapcsolatokat feltárni és elemezni. A BI alkalmazás forrásai mind vállalaton belüli, mind vállalaton kívüli jellemzően strukturált forrásból származó adatok lehetnek.
 
Vakokat és gyengénlátókat segítő alkalmazás: olyan informatikai alkalmazás, amely eleget tesz legalább a következő követelményeknek:
- a többi tartalomtól jól elkülöníthető és fellelhető felületen jelenik meg;
-  kontrasztos, nagy betűméretes megjelenítés;
-  szövegalapú megjelenítés a grafikus elemek mellőzésével, amely ilyen módon támogatja a vakok által széles körben alkalmazott, szövegek felolvasására használt informatikai megoldásokat.
 
Végfelhasználói dokumentáció: a funkcionális képernyők, a felhasználói súgó, és a felhasználói kézikönyv együttese.
 
Virtuális bevásárlóközpont szolgáltatás: elektronikus kereskedelmi szolgáltatók részére értékesítési felület, valamint az értékesítést támogató egyéb szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatás.
 
Web hosting: az egymáshoz tartozó weboldalak elektronikus tárolása és összegyűjtése külső internethasználók általi hozzáférés céljából, lehetővé téve a weboldal-tulajdonosok számára a bármikori módosítást (ld. Szolgáltatások jegyzéke 72.30.23.0 „Weboldal-szolgáltatás” alatt)
 
WFMC (Workflow Management Coalition): a munkafolyamat-irányítási eszközök gyártóinak, felhasználóinak, elemzőinek és egyetemi / kutatási csoportjainak nonprofit, nemzetközi szervezete.
 
WIKI: Weblapok gyűjteménye, melyeket mindenki (vagy egy közösség minden tagja) szabadon módosíthat, bővíthet a böngészőjén keresztül. Hatékony csoportmunka eszköz, és kiváló lehetőség tudásbázis építésére.
 
XML (Extensible Markup Language): általános célú leíró nyelv speciális célú leíró nyelvek létrehozására. Az elsődleges célja strukturált szöveg és információ megosztása az interneten keresztül. Az XML-en alapuló nyelvek (például RDF, RSS, MathML, XSIL, SVG) formális módon vannak leírva, így lehetővé téve a programok számára a dokumentumok módosítását és validálását a formátum előzetes ismerete nélkül.
 
Záró Projekt Előrehaladási Jelentés: A kedvezményezett egy alkalommal benyújtandó beszámolója a Közreműködő Szervezet felé a projekt fizikai befejezését követően a támogatott projekt megvalósulásáról.
  

Lap tetejére betűméret